Businessmen

אמנת השירות

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !

אנו בקבוצת INS סוכנויות לביטוח, מתחייבים מתוקף היותנו חברים בלשכת סוכני הביטוח בישראל לפעול על פי אמנת השירות ללקוחות ולקדם תמיד את השירות והיחס האישי בינינו ולבין לקוחותינו על מנת ליצור קשרי סוכן – לקוח נעימים יותר וארוכי טווח.

אנו מאמינים באמנת שירות זו ומתחייבים לקיים את כל סעיפיה:

א.  אנו מתחייבים לנהוג בהגינות ובכבוד כלפי כל לקוחותינו תוך שמירה על פרטיותם.

ב.  אנו מתחייבים לעדכן את לקוחותינו לגבי כל דרכי ההתקשרות ושעות פעילותינו.

ג.  אנו מתחייבים להתייחס בכבוד לכל פניה באשר היא ולתאם פגישה או לשוחח עם בעל הפניה בתוך 3 ימי עסקים לכל היותר.

ד.  אנו מתחייבים לספק מענה ראשוני ללקוחותינו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משני ימי עסקים.

ה.  אנו מתחייבים לתת מענה ענייני תוך זמן קצר ככל הניתן לכל בקשות לקוחותינו לקבלת מסמך או אישור, וכן להעביר בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, וזאת מבלי לגרוע בכל שירות אחר הניתך ללקוחת על ידינו.

ו.  אנו מתחייבים למסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותנו על פי דין, לרבות ללקוח לשעבר, וכל זאת תוך 7 ימי עסקים מרגע קבלת פנית הלקוח.

ז.  אנו מתחייבים למסור לכל לקוח שיפנה אלינו בנושא תביעה מידע מלא על זכויותיו ודרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך ישוב התביעה.
ח. משרדנו נגיש לנכים  עם כסאות גלגלים.