Wheelchair Accessibility

ביטוח אובדן כושר עבודה

רמת החיים של משפחתך עלולה להיפגע קשות בעת אובדן יכולת ההשתכרות מעבודה. על מנת לשמור על ההמשכיות הכלכלית החשובה לך כל כך יש להיערך לכך מבעוד מועד. פוליסות ביטוח חיים למקרה אובדן כושר עבודה של קבוצת INS מעניקות לך את הסכומים הדרושים על מנת להבטיח את רווחת המשפחה ויציבותה הכלכלית לעתיד גם בזמנים קשים.

ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכוש כביטוח בפני עצמו או כרכיב במסגרת הפוליסות לביטוח תאונות אישיות או ביטוח חיים. ביטוח אובדן כושר עבודה המקובל ביותר הוא ביטוח כנגד אובדן כושר הנובע מתאונה או מחלה לתקופת פיצוי עד גיל 67.

כיסויי הפוליסה:

תוכניות הביטוח השונות נבדלות ביניהן בעיקר בהיקף הכיסויים של הפוליסה בהגדרות ובהרחבות השונות:

  • הכיסוי הבסיסי הוא אובדן כושר לעסוק בעיסוקו של המבוטח המפורט ברשימת הפוליסה וגם בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו וכישוריו של המבוטח.

  • הכיסוי הרחב יותר, מכסה אובדן כושר לעסוק בעיסוקו של המבוטח המפורט ברשימת הפוליסה.

מספר עובדות שחשוב לדעת בנוגע לביטוח אובדן כושר עבודה:

גיל רכישת הפוליסה – ניתן לרכוש פוליסה זו בטווח הגילאים 18-55 בלבד, (ישנם חברות בהם ניתן לרכוש עד גיל 60).

גיל תוקף הביטוח – ניתן לרכוש פוליסות לאובדן כושר עבודה התקפות במינימום עד גיל 60 ובמקסימום עד גיל 67 (גיל פרישה).

תחילת תשלום הפיצוי – ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה מעניק פיצויים רק לאחר תקופת המתנה הנעה בין 3-6 חודשים (בהתאם למפורט בפוליסת הביטוח).

סכום הפיצוי – המבוטח יכול לרכוש בפוליסת הביטוח פיצוי חודשי בגובה של עד 75% מהכנסתו ברוטו.

עלות הפרמיה – עלות הפרמיה של ביטוח אובדן כושר עבודה נקבעת על פי מספר פרמטרים:

1. גיל המבוטח

2. מין המבוטח

3. עיסוק ושכר

4. מצב בריאותי

5. תקופת הביטוח הנדרשת

6. זמן תקופת ההמתנה

7. מסלול הפרמיה

8. סכום הפיצוי החודשי

חשוב לזכור שעלות הפרמיה עלולה להשתנות במקרה ובחרתם מסלול של פרמיה המשתנה בהתאם לגיל המבוטח. כמו כן הפרמיה המשולמת עבור הביטוח מזכה את המבוטח בהטבות מס.

שינוי עיסוק – במידה והמבוטח משנה את תחום העיסוק או התחביב עליו להודיע מידית לחברת הביטוח, וזאת בגלל שהעיסוק או התחביב הם היסוד העיקרי לקביעת עלות הביטוח.

מקרים של פטור מתשלום – קיימים מקרים שונים בהם חברת הביטוח פטורה מתשלום הפיצוי שנקבע בפוליסה. מקרים אלה כוללים:

1. חבלה עצמית מכוונת

2. שכרות או שימוש בסמים

3. טיסה בכל כלי טיס

4. תאונה בעת שירות משטרתי או צבאי

5. השתתפות בביצוע פשע

6. חשיפה לקרינה רדיואקטיבית

7. סיבוכים הקשורים בהריון

8. תסמונת הכשל החיסוני

9. מלחמה, מעשה חבלה או טרור – שבגינם זכאי המבוטח לפיצוי מהמדינה

פיצוי חייב במס – סכום הפיצוי החודשי המשולם למבוטח על ידי חברת הביטוח מחויב במס ששיעורו נקבע על ידי פקיד שומה.

ישנם תוכניות ביטוח רבות הניתנות על ידי חברות שונות, תוכניות הביטוח השונות נבדלות ביניהן בהיקף הכיסויים ובסוג הפיצוי, חד פעמי או חודשי. על מנת שתבוטח בפוליסה המתאימה בדיוק עבורך ועבור בני משפחתך, אנו בקבוצת INS עומדים לרשותך על מנת שתהיה בטוח.