Medical Checkup

ביטוח אחריות מקצועית

על פי החוק במדינת ישראל וברוב המכריע של מדינות העולם, אדם המספק שירותים מקצועיים מחויב בחובת זהירות כלפי אדם אחר לו הוא נותן שירות או כול אדם אחר אשר מהווה צד ג’. במידה ובעל מקצוע מפר את חובת הזהירות החלה עליו, עקב רשלנות – הוא חשוף לתביעות בשל אחריותו המקצועית.

בדיוק למקרים כאלה נועד ביטוח אחריות מקצועית, הפוליסה מבטיחה למבוטח כיסוי על חבות העלולה לחול עליו עקב תביעה שתוגש נגדו בשל הפרת חובתו המקצועית שמקורה במעשה רשלנות, מחדל, טעות או השמטה מצדו תוך ביצוע עסקה ו/או מתן שירות כלשהו במסגרת מקצועו. בנוסף מבטיחה הפוליסה לכסות את ההוצאות המשפטיות של המבוטח בגין הגנה מפני תביעת פיצוי.

הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מיועדת בעיקר לבעלי מקצועות חופשיים כמו רופאים, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, ברוקרים ומנהלי תיקי השקעות, מתווכים, מתרגמים, כתבים טכניים ועוד, וזאת בשל שיקול הדעת המקצועי שעליהם להפעיל במסגרת תפקידם ואשר טעות בהפעלת שיקול דעת זה עלולה להסב לנזק.

כיסוי הפוליסה:

  • פיצוי ותשלום התביעה עד לגובה גבול האחריות שנרכש בפוליסה.

  • הוצאות משפטיות הדרושות לצורך הגנה במקרה של תביעה.

חשוב לזכור :
>  הפוליסה מכסה גם תביעות שיוגשו נגד העובדים של המבוטח – ובתנאי שהוסכם מראש ובכתב.
>  חשוב מאוד לדייק בהגדרת העיסוק בפוליסה ולוודא שכול תחומי העיסוק כלולים בה.
>  במידה ובמסגרת העבודה ישנה פעילות גם בחו”ל, חשוב ביותר להתאים את הפוליסה לגבולות טריטוריאליים ותחומי שיפוט מתאימים.
>  ישנם מקצועות חופשיים בהם העובד אחראי כלפי מישהו אחר גם לאחר שפרש מעבודתו, כך שלמעשה העובד חשוף לתביעות גם לאחר סיום עבודתו. למקרים אלה ישנו כיסוי אחראיות מקצועית למקרים של הפסקת פעילות שממשיך לתת כיסוי לעבר, במחירים שהולכים ויורדים עם השנים.
>  הפוליסה הינה על בסיס הגשת התביעה, התביעה נגד המבוטח תוגש בתוך תקופת הביטוח הנקובה, ובתנאי שהנזק אירע במהלך התקופה הרטרואקטיבית הנקובה בפוליסה.
>  יש לוודא שכל העבר המקצועי שלכם מכוסה, ואם אינו מכוסה, עליכם להיות מודעים לכך ולפוטנציאל החשיפה הקיים ביחס לתביעות שלא יכוסו על ידי הביטוח. במקרים כאלו, אם מתקבלת תביעה על אירוע שקרה בעבר – אתם לא מכוסים.
>  כל האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסת הביטוח.