Construction Workers

ביטוח הנדסי

ביטוח הנדסי הוא ביטוח מורכב הפועל במתכונת “כל הסיכונים” ונותן מגוון של הגנות לאירועים העלולים להתרחש במסגרת עבודות בנייה, תשתית, הנדסה, ציוד מכני והנדסי מסוגים שונים, ציוד אלקטרוני ומכונות ייצור שונות. בשל אופי העבודה של תפקידים אלו והסיכונים הרבים הכרוכים בהם, הביטוח הינו הכרחי עבור מנהלים למיניהם, לדוגמא: קבלני עבודות הנדסה אזרחית, קבלני עבודות ציבוריות וכדומה.

סוגי הכיסויים הביטוחים:

עבודות קבלניות- פרויקטים רבים של בניה חשופים לסיכוני רבים, במהלך הפרויקט עלולים להיגרם נזקים רבים לציוד הבניה, לבריאות העובדים, לרכוש ובריאות צד ג’ ועוד. פוליסה זו נועדה להגן מפני סיכונים אלה וכוללת שלושה פרקים עיקרים:

  1. ביטוח רכוש: נועד לכיסוי אובדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי שאירע במהלך עבודות הפרויקט, כולל כיסוי למתקנים כמו ציוד קל, פינוי הריסות במקרה של נזק לרכוש סמוך ונזק לרכוש עליו עובדים.

  2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: נועד לכסות תביעות העלולות להיות מוגשות כנגד אחד המבוטחים בשל נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי שלא קשור לעבודות בפרויקט, במהלך או עקב העבודות על הפרויקט.

  3. ביטוח חבויות מעבידים: נועד לכסות תביעות של עובדים כנגד מעבידם עקב נזקי גוף שנגרמו לעובדים במהלך ועקב העבודות בפרויקט.

הערה: לשם המבוטח נוסיף ו/או קבלני משנה ו/או מזמין עבודה ו/או בנק מלווה וכדומה.

ביטוח עבודות הקמה- מיועד לפרויקטים להקמת מפעל או קו ייצור, וכוללים הקמת מערך ציוד ומכונות והרצתו לפני התפעול הראשוני.

אובדן הכנסות עקב עיכוב- ביטוח זה מהווה הרחבה לביטוח עבודות קבלניות ועבודות הקמה ומספק הגנה מפני אובדן הכנסות העשוי להיגרם לקבלן או ליזם עקב עיכוב או דחיית הפרויקט.

ביטוח שבר מכני- ביטוח זה מכסה אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לציוד המכני, חשוב לדעת כי אין ביטוח זה מהווה תחליף לביטוח אש מורחב, אלה רק ביטוח משלים.

ביטוח אובדן רווחים עקב שבר מכני- שבר מכני במערך הייצור עלול לגרום לירידה במחזור ההכנסות ולפגיעה כלכלית קשה. ביטוח אובדן רווחים או ביטוח שבר מכני לא מכסים פגיעה כלכלית זו. פוליסת ביטוח אובדן רווחים עקב שבר מכני, המהווה הרחבה לפוליסת ביטוח שבר מכני, מעמידה לרשות המבוטח פיצוי כספי בגין הפגיעה הכלכלית שנגרמה לו עקב שבר מכני הגרם להפסקת העבודה או הפרעה בעבודתו של העסק.

ביטוח ציוד אלקטרוני- פוליסה זו מכסה אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לציוד האלקטרוני בעסק. פוליסה זו יכולה להוות תחליף מקיף יותר לביטוח אש מורחב וכוללת כיסוי בגין:

  • נזק לרכוש המבוטח.

  • הוצאות בגין שחזור נתונים ותוכנה שהיו אגורים בציוד המבוטח אשר אבד או ניזוק.

  • הוצאות תפעול נוספות שהוצאו במשך תקופת השיפוי ושנבעו משימוש באמצעים חלופיים עקב הנזק לציוד המבוטח.

ביטוח ציוד מכני והנדסי- פוליסה זו מיועדת לבטח את ציוד העסק מפני נזק פתאומי ובלתי צפוי, הנובע מסיבה חיצונית כמו התהפכות או התנגשות וכדומה. בהגדרתם, ציוד הנדסי כמו אגרונים, מנופים, מלגזות ועוד, נחשבים לציוד מכני.

חשוב לזכור:
>  חשוב לערוך את כול סוגי הביטוחים לציוד לפי ערכי הכינון (ערכו כחדש) של הציוד.
>  הביטוח אינו מחליף את הצורך בתחזוקה שוטפת, אלא מעניק כיסוי לנזק פיסי פתאומי ובלתי צפוי בלבד.
>  על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי מלא, יש להעביר למבטח רשימת ציוד מפורטת הכוללת את סוג הציוד וערכי הכינון.
>  כל האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסת הביטוח.
>  בכל פרוייקט ישלח סוקר מטעם חברת הביטוח ובמימונה, יש לדאוג ליישם את כל המלצות הסוקר.