Couple in Mediation

ביטוח חבויות מעבידים

על המעסיק מוטלת חובה, הן מתוקף הפסיקה והן מתוקף דיני עבודה, לדאוג לביטחונם ובטיחותם של העובדים במהלך ועקב העבודה עבורו. במקרים רבים בעבר, בתאונות עבודה הנגרמו עקב רשלנות העובד, בית המשפט מצא לנכון להטיל את האחריות על המעביד על כך שהתרשל בעבודתו לגיס עובדים מיומנים, לפקח על כללי בטיחות נאותים ובקביעת נהלי עבודה ראויים.

במקרה כזה על המעביד לשלם פיצויים כספים גבוהים לעובד עקב הנזקים הפיזיים, הנפשיים והשכליים הנגרמו לעובד, ולשלם פיצויים למשפחת העובד במקרי מוות.

ניתן לומר כי כול מעביד נמצא בסכנה מתמדת מפני תביעות העובדים תחתיו, ככול שיש יותר עובדים תחת המעביד, ו\או ככול שהעבודה יותר מסוכנת, כך הסיכוי שיוגשו תביעות כנגד המעביד גדל. לכן כול מעביד חייב לבטח את עצמו בשביל להבטיח את פרנסתו ואת העתיד הכלכלי של משפחתו.

פוליסת ביטוח חבות מעבידים מעניקה כיסוי מפני תביעות העלולות להיות מוגשות כנגד המעביד בעת תקופת הפוליסה, ומכסה גם הוצאות משפטיות שנגרמו עקב התביעה. על מנת להבטיח פיצוי הולם ומלא למבוטח בעת הצורך, אנו בקבוצת INS מלווים באופן צמוד את מבוטחינו ודואגים להיות תמיד מעודכנים בפרטים המלאים של נתוני השכר, מספר עובדים, עובדים זמניים וכדומה.

גבול אחריות מומלץ: 5,000,000$ למקרה ולתקופה.

חשוב לזכור:
>  ביטוח חבות מעבידים מכסה את המעביד בגין אירוע תביעה רק מעבר למה שמכוסה בהתאם להוראות ולתקנות המוסד לביטוח לאומי.
>  בבחירת הכיסוי הביטוחי חשוב לקחת בחשבון גם את הסיכונים להם חשופים הנוסעים לשליחות בחו”ל מטעם העבודה.
>  הכיסוי הביטוחי חל גם על אירוע הנגרם בדרך אל העבודה ומהעבודה.
>  הפוליסה אינה מכסה נזקי רכוש של העובד אף אם הם נגרמו עקב ובמהלך עבודתו בעסקו של המבוטח.
>  כל האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסת הביטוח.