Electronic Devices

ביטוח חבות המוצר

שורה של תפקידים ניהוליים בעולם הפיננסי טומנים בחובם אחריות גדולה. בעלי תפקידים אלו עוסקים מידי יום בקבלת החלטות, מתן הוראות לביצוע, הנחיות ועוד. פעילויות אלו חושפות את הדירקטורים ונושאי המשרה באופן תדיר לתביעות כספיות מצד נפגעי מחדלים בגין “הפסד כספי טהור”.

עבור מקרים אלו נועד ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. פוליסה זו באה לתת מענה לחובות כספיים שינבעו מתביעות כנגד נושא המשרה בגין נזק פיננסי לצד שלישי או נזק פיננסי לחברה בו הוא מועסק בשל מעשיו של המבוטח. הפוליסה מכסה את פעולות הדירקטור המוגדרות כ – “הפרת חובה, התרשלות, הזנחה, טעות, הצהרה מטעה, משגה או חריגה מסמכות, שנעשו על ידי המבוטח בתום לב, במהלך ועקב עיסוקו בתאגיד”.

כיסויי הפוליסה:

  • הוצאות המשפט בגין תביעה כנגד נושא המשרה.

  • הסכום שנקבע בפסק דין של בית המשפט.

  • סכום הנקבע בהתאם לפשרה.

  • הסכום שישולם לא יעלה על גבולות האחריות שנקבעו בפוליסה ובנוסף סכום חלקי בגין הוצאות משפט.

פוליסה זו מצריכה התאמה מדויקת לצרכי הארגון ולכן אנו בקבוצת INS מעמידים לרשותכם  צוות מקצועי המומחה בתחום, אשר מתאים תכנית ביטוחית באופן אישי ומעניק את הפתרונות החדשניים והמקצועיים ביותר.

 

חשוב לזכור:
>  הכיסוי ניתן לתביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה בתקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה תביעה בשל אירוע שקרה בתקופת הביטוח אשר הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח. ולכן, כדי לשמור על רצף הכיסוי, חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה.
>  הפוליסה לא מכסה נזקים פיזיים.
>  הפוליסה נרכשת ע”י החברה (בעלת הפוליסה) עבור כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.
>  כל האמור לעיר בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסת הביטוח.