Doctor Using Digital Tablet

ביטוח מחלות קשות

היום זה כבר ידוע לכולם כי תוכנית ביטוח הבריאות הממלכתית ותוכניות הביטוח המשלימות של קופות החולים אינן מכסות את כל הסיכונים הבריאותיים הקיימים ובוודאי אינן מאפשרות שמירה על רמת חיים נאותה בעת גילוי מחלה קשה המצריכה טיפול מיוחד, ארוך וקשה.

פוליסת ביטוח מחלות קשות הינה תוכנית ביטוח בריאות ייחודית המעניקה לך כיסוי למצב בו תאובחן כחולה באחת מהמחלות הקשות המופיעות ברשימת הפוליסה, ובמסגרת תוכנית זו תקבל פיצוי חד פעמי שאינו תלוי בסכום ביטוח בסיסי. באמצעות סכומי הביטוח תוכל להתמודד טוב יותר עם מצבך הבריאותי החדש ועם ההוצאות הגבוהות הכרוכות בטיפול הרפואי, התאמת סביבת חייך למצבך החדש ובמקביל בירידה בהכנסת המשפחה, וזאת במטרה לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופת מחלתך.

אפשרות להמשך כיסוי גם לאחר גילוי מחלה קשה

המחלות הקשות הנכללות בפוליסה מחולקות ל-4 קבוצות בהתאם לחלוקה המצוינת בתנאי הפוליסה. במידה והתגלתה אצל המבוטח מחלה קשה מקבוצה מס’ 1 הפוליסה תבוטל לאחר מתן הפיצוי. במידה והתגלתה מחלה קשה מקבוצות 2, 3 ו-4 המבוטח ימשיך להיות מבוטח במסגרת הפוליסה ומכוסה בגין מחלה נוספת מהקבוצות הנוספות פרט למחלות מקבוצה 1. במקרה כזה פרמיית הביטוח תפחת לחצי וסכום הפיצוי בעת גילוי מחלה נוספת יהיה מחצית מסכום הביטוח המקורי. לאחר תשלום הפיצוי במקרה של גילוי מחלה קשה שניה הפוליסה תבוטל.

*ניתן לצפות ברשימת המחלות המלאה והמעודכנת הכוללת פירוט על כל מחלה בתנאי הפוליסה, הרשימה המחייבת היא זו המופיעה בתנאי הפוליסה.

מחלה או אירוע     ביטוח מחלות קשות בקבוצת INS

סרטן √

שבץ מוחי √

התקף לב √

השתלת כבד √

כוויות קשות √

איבוד גפיים √

פוליו √

פרקינסון √

אנמיה √

דלקת המח √

ניוון שרירים √

 

כיסויים נוספים:

במסגרת פוליסות ביטוח מחלות קשות תהיה זכאי לכיסויים נוספים בגין גילוי מחלה קשה:

  • השתתפות בעלות התייעצות עם רופא מומחה עד פעמיים בגין כל מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה.

  • פיצוי עקב ריתוק למיטה בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסות מהיום ה-31 ועד היום ה-90.

  • שיפוי בגין הוצאות לאיתור תורם מח עצם במקרה של השתלה או סרטן או כשל מח העצם.

כיסויי איכותי לכל הגילאים

לתוכניות ביטוח אילו ניתן להצטרף עד גיל 60, ולהיות מכוסים במסגרת הפוליסה עד גיל 75. בהגיע המבוטח לגיל 65, יוקטן סכום הביטוח ב-5% מידי שנה מסכות הביטוח המקורי. כמו כן, ניתן לצרף ילדים מגיל 3 בכיסוי של עד מחצית הכיסוי של ההורה.

תקופת אכשרה

תקופת אכשרה למקרה ביטוח ראשון הנה 90 יום לתחילת הביטוח. למקרה ביטוח שני תהיה תקופת אכשרה מיוחדת של 365 יום שתחל מיום קרות מקרה הביטוח הראשון.

פרמיה

פרמיית הביטוח משתנה מידי 5 שנים ומתקבעת מגיל 65 והלאה.

חשוב לזכור:

>  יש לציין פרטים מדויקים ונכונים בהצהרת הבריאות, החסרת פרטים, שוליים ככל שיהיו, עלולה לגרום לתביעות עתידיות להידחות.
>  הרשימה הינה חלקית בלבד, את הרשימה המלאה של המחלות והאירועים הנכללים בביטוח ניתן למצוא בפוליסת הביטוח הנרכשת.
>  כל האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים לפוליסת הביטוח.