Manager

ביטוח מנהלים

תוכנית ביטוח מנהלים הוא סוג של קופת גמל המשלבת חיסכון ארוך טווח לגיל פרישה ויכולה לשלב גם ביטוח למקרי נכות ומוות. תוכנית זו, בשונה מקרן פנסיה, קשיחה ולא ניתנת לשינוי, ומאפשרת לך לקבוע את הכיסויים הביטוחים וכנגזרת מכך גם את גובה החיסכון שלך לגיל הפרישה. בנוסף בפוליסת ביטוח המנהלים החוסך רשאי לבחור היכן כספו יושקע ובכך לבחור את רמת הסיכון של כספו, בשונה מתוכניות חיסכון אחרון המיועדות לפנסיה.

בפוליסת ביטוח מנהלים קיים באפשרותך לחלק את הסכום החודשי בין חיסכון פנסיוני לטווח ארוך לבין תשלומי ביטוח חיים מסוגים שונים – אובדן כושר עבודה או מוות עקב תאונה או מחלה, כך תוכל להבטיח שרמת חיי משפחת לא תיפגע.

פוליסת ביטוח מנהלים מלווה אותך עד הפנסיה ויכולה לעבור איתך ממעסיק למעסיק תוך שמירה על זכויותיך.

גובה המשכורת, תקרות הפקדה, שיעורים מקסימאליים, הקצאות לאפיקי חיסכון חלופיים וכד’ – כל אלה משפיעים על הסכום החודשי אותו תוכל להקצות לרכישת פוליסת ביטוח מנהלים.

החל משנת 2008 כל ביטוחי המנהלים הם למטרת קצבה וזאת בעקבות תיקון 3 לחוק השירותים הפיננסים.

הקצבה מחושבת במועד תחילת תשלום הקצבה על סמך שני נתונים:
החיסכון הנצבר בפוליסה עבור המבוטח ומקדם הקצבה, (הנקבע על פי גיל הפרישה מעבודה ועל פי הריבית הנקובה בפוליסה)

טבלת שיעור הפקדות לביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים לפני 1.1.2005ביטוח מנהלים אחרי 1.1.2005

מעביד – ע”ח תגמולים5%7.50%

מעביד – ע”ח פיצויים8.33%8.33%

סה”כ מעביד13.33%15.83%

עובד – ע”ח תגמולים5%7%

סה”כ הפקדות18.33%22.83%

* נכון לשנת 2013
אובדן כושר עבודה:

בעבר, ביטוח המנהלים לא כלל כיסויים למקרה של אובדן כושר עבודה, וכדי להרחיב את הפוליסה ולכלול כיסוי לכך, על העמית או המעביד היה להפריש סכום נוסף, הנעה בין 0.5%-2.5%.

בתוכניות ביטוחי המנהלים החדשות, נקבע כי ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי למקרי אובדן כושר עבודה במסגרת התוכנית עצמה, מחלק התגמולים בלבד, עד גובה של 35% מהפרמיה לתגמולים בניכוי הוצאות.

במידה ושיעור חלק התגמולים לתכנית הינו 7%+7.5% עובד ומעביד ולא נרכש אובדן כושר עבודה, לא תינתן הטבת מס נוספת לרכישת הכיסוי ‘מעל’ ההפרשות.

קיימים מספר מסלולים לתשלום הקצבה מפוליסת המנהלים

• תשלום קיצבה לכול החיים עם הבטחת מינימום קצבאות.

• תשלום קיצבה לכול החיים ללא הבטחת מינימום קצבאות.

• תשלום קיצבה לכול החיים, ובמקרה מות המבוטח, המשך תשלום קיצבה לכול חיי הגמלאי האלמן\נה.

• קצבה לכל החיים ובמקרה מות המבוטח לאחר התחלת תשלומי הקצבה תשלם החברה למוטב סכום חד פעמי השווה ל-25 קצבאות גמלאות חודשיות.

הטבות מס במסגרת ביטוח מנהלים:

1. בעת ההפקדה – הפרשת העובד לתגמולים מקנה זיכוי ממס של 25% עד לתקרת ההכנסה המזכה. הפרשת המעביד לתגמולים פטורה ממס. התקרה המזכה הינה 4 פעמים השכר הממוצע במשק, (נכון לשנת 2013 – 8,724X4=34,896 ).

2. בעת המשיכה – פטור ממס על 35% מגובה הקצבה עד לגובה קצבה מזכה, או פטור מלא ממס על חלק הקצבה שמקורו בהפקדות שכבר מוסו בעבר.

3. משיכה שלא כדין – ינוכה מס של 35% מהסכום או לפי שיעור המס השולי, לפי הגבוה מבניהם.