Wheelchair Icon

ביטוח נכות עקב תאונה

נכות כתוצאה מתאונה, במיוחד כאשר מדובר במפרנס העיקרי במשפחה, יכולה לגרום לזעזוע קשה בחיי המשפחה, הן מבחינה נפשית והן מבחינה כלכלית. במקרה כזה של נכות, יש לבצע שינויים בבית ובסגנון החיים של המשפחה, לעיתים חייבים לעבור לבניין עם מעלית או לדירת קרקע, וכן להרחיב את הפתחים בבית שיתאימו למעבר כיסא גלגלים.

בנוסף לכך ויותר חשוב, ישנם הוצאות גבוהות על טיפולים רפואיים ועזרים, המכוסים באופן חלקי בלבד על ידי קופות החולים והמוסד לביטוח לאומי.

לכן, אנו בקבוצת INS ממליצים על כיסוי ביטוחי למקרה נכות מתאונה, המבטיח לכם פיצויי במקרה של נכות מתאונה שיאפשר לכם ולבני משפחתכם להתמקד בתהליך ההחלמה ולהימנע מפגיעה כלכלית מיידית באורח חייכם ובמצבכם הכלכלי.

התאונה פגעה בך פיזית – אך היא איננה חייבת לפגוע בך גם כלכלית !

סכום הפיצוי:

סכום הפיצוי שישולם למבוטח על ידי חברת הביטוח במקרה של נכות מתאונה יחושב על ידי מכפלת סכום הביטוח שנרכש בשיעור הנכות לצמיתות שנקבע למבוטח לפי הפוליסה. להלן טבלת אחוזי נכות בהתאם לאזור הפציעה בגוף, (ייתכנו שינויים בין הפוליסות השונות) :

 איבוד גמור ומוחלט של כושר הראייה בשתי העיניים 100%

 איבוד גמור ומוחלט של הזרת ביד ימין 12%*

 איבוד גמור ומוחלט של יכולת השימוש בשתי הידיים או בשתי הרגליים 100%

 איבוד גמור ומוחלט של הזרת ביד שמאל 10%*

 איבוד גמור ומוחלט של הזרוע או היד הימנית 60%* 

איבוד גמור ומוחלט של האמה ביד ימין 8%*

 איבוד גמור ומוחלט של הזרוע או היד השמאלית 50%* 

איבוד גמור ומוחלט של האמה ביד שמאל 6%*

 איבוד גמור ומוחלט של רגל אחת 40%

איבוד גמור ומוחלט של הקמיצה באחת מהידיים 6%

 איבוד גמור ומוחלט של ראייה בעין אחת 25%

 איבוד גמור ומוחלט של הבוהן ברגל 5%

 איבוד גמור ומוחלט של האוגל באחת מהידיים 16%

 איבוד גמור ומוחלט של כל אצבע אחרת ברגל 3%

 איבוד גמור ומוחלט של האצבע ביד ימין 14%

* איבוד גמור ומוחלט של השמיעה בשתי האוזניים 40%

 איבוד גמור ומוחלט של אצבע ביד שמאל 12%

* איבוד גמור ומוחלט של באוזן אחת 10%

*לגבי איטר יד ימינו – ההפך.

גובה הפרמיה:

את גובה הפרמיה קובעים לפי הנתונים הבאים:

 1. מינו של המבוטח

 2. עיסוקו של המבוטח

 3. מצבו הבריאותי והרפואי של המבוטח

 4. גובה הביטוח

פטור מתשלום פיצויים:

קיימים מספר מקרים חריגים בהם חברת הביטוח פטורה מתשלום פיצויים למבוטח, ביניהם:

 • חבלה עצמית שנגרמה במכוון.

 • שכרות.

 • שימוש בסמים.

 • פציעה עקב מלחמה, מעשה חבלה או טרור שבגינם המבוטח יהיה זכאי לפיצוי ממשלתי.

 • תאונה אשר אירע בשירות צבאי או משטרתי.

 • השתתפות בביצוע פשע

 • חשיפה לקרינה רדיואקטיבית

 • טיסה בכלי טיס מכול סוג שהוא, מלבד לטיסה של המבוטח כנוסע אשר אינו מאנשי הצוות של המטוס אשר מורשה להוביל נוסעים.

תקופת הביטוח:

ניתן לרכוש את פוליסת הביטוח בטווח הגילאים 18-64 בלבד, כיסויי הביטוח יהיו תקפים עד גיל 75 לכול היותר.

הטבות מס:

הפרמיה המשולמת בעבור ביטוח החיים למקרה נכות מתאונה אינה מזכה את בעל הפוליסה בהטבות מס, אולם הפיצוי אותו יקבל המבוטח מחברת הביטוח במקרה של נכות כתוצאה מתאונה פטור כולו ממס.

 

חשוב לזכור:
>  גובה הפרמיה לא משתנה לכול אורך תקופת הביטוח, אך עם הגיעו של המבוטח לגיל 65, גובה הפיצויים יורד ב-50% בעוד הפרמיה המשולמת נשארת ללא שינוי.
>  כל האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסה.

מידע נוסף