Nurse with Patient

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הוא ביטוח שמטרתו מתן מענה לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירותי סיעוד, כלומר הופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היומיום.

בחיי היום יום ישנם מגוון רחב של מקרים, תאונות ומחלות היכולות להפוך אותנו לסיעודיים בכול גיל. בנוסף לגורמים הרבים העלולים להוביל אדם למצב סיעודי, הרפואה המתקדמת והעלייה המתמדת בתוחלת החיים מעלים אף הם את הסיכוי של האדם להיקלע למצב סיעודי ואף להישאר במצב זה לאורך תקופות זמן ארוכות.

בעת היקלעותו של אדם למצב בריאות סיעודי, ההוצאות הכספיות גדלות בצורה משמעותית, ועל המשפחה לדאוג ולעזור לחולה בכול זמן בפעולות היום יומיות הבסיסיות.
למרות כול הקשיים המתעוררים אצל אדם סיעודי ובני משפחתו, המדינה עונה באופן חלקי בלבד על צרכי המטופל, לכן אין תחליף לביטוח סעודי, היחיד שיכול להבטיח את רמת החיים, המימון והסיוע הדרוש למטופל.

אדם סיעודי מוגדר לפי ההגדרה הכתובה בפוליסה הנרכשת,  סיעודי הוא אדם הסובל מתשישות נפש כולל אלצהיימר או אדם שלא יכול לבצע לפחות 3 מפעולות היום יום (פעולות ה- A.D.L), או אדם שלא יכול לבצע  2 מפעולות אלה במקרה שאחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים. פעולות ה-A.D.L הנכללות בפוליסה:

1. לקום ולשכב4. לאכול ולשתות

2. להתלבש ולהתפשט5. ללכת

3. להתרחץ6. אי שליטה על הסוגרים

היתרונות שבגינם מומלץ להצטרף לביטוח הסיעודי בגיל מוקדם ככול הניתן:

בדרך כלל נוצר הצורך בשירותי סיעוד בגיל הזקנה, אך צורך זה עלול להתעורר גם בגיל מוקדם יותר, לצערנו אנו עדים למקרים רבים של צעירים וצעירות ההופכים לסיעודיים למרות גילם הצעיר עקב מחלות, תאונות או פציעות שונות. כול סיעודי חמישי נחשב ל”צעיר” שגילו נע בין 26-40.

 

 • הגנה ביטוחית – תאונה, פיגוע טרור, תאונת עבודה או מצבים רפואיים בלתי צפויים העלולים לגרום לאדם להגיע למצב סיעודי בכול גיל.

   

 • חסכון כלכלי – ככל שמקדימים לרכוש תוכנית סיעודית בגיל מוקדם יותר, הפרמיה החודשית נמוכה יותר. החל משנת 2012 המפקח על הביטוח ביטל את “הביטוח הסיעודי בפרמיה משתנה”, קרי, כול ביטוח סיעודי הנרכש הוא עם פרמיה קבועה לכול החיים. הפרמיה החודשית נקבעת לפי שני גורמים, גיל רכישת הפוליסה והמצב הבריאותי של המבוטח בעת הרכישה, שבדר”כ טוב יותר ככול שהאדם צעיר יותר.

   

 • צבירת וותק – קיימת אפשרות להפסיק את הביטוח הסיעודי ולהמשיך להיות מבוטחים באחוז מסוים מהיקף הביטוח לכול החיים, זהו יתרון בלעדי לביטוח הסיעודי, זה נקרא “ערך סילוק”. ערך הסילוק נקבע לפי שני פרמטרים עיקריים, וותק הפוליסה ומסלול הפוליסה, ככול שמשלמים פרמיה לתקופה ארוכה יותר, כך ערכי הסילוק הנצברים גבוהים יותר.

כיסויי הפוליסה:

 • סכום תגמול סיעודי חודשי בגובה המוגדר בפוליסה שיתקבל לאחר תקופת המתנה קצרה.

 • כיסוי מלא בגין תאונות דרכים, תאונת עבודה או אירוע טרור.

 • שחרור מתשלום פרמיה במהלך תקופת תשלום התגמול הסיעודי.

 • סכום הפיצוי אינו מקוזז עם תשלומים מביטוחים אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.

 • זכאות לקבלת תשלום חלקי גם לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה (ערכי סילוק).

 • הוצאות שיקום לאחר קרו המקרה עם תקרה ותקופת פיצוי המשתנים הבתאפ לפוליסה הנרכשת.

ביטוח סיעודי משלים:

ביטוח סיעודי משלים הינה תוכנית הביטוח הסיעודי המשלימה את הביטוחיים הסיעודיים הקיימים בביטוח קבוצתי או בקופות החולים במסגרת תוכניות השב”ן (הביטוחים המשלימים) ומבטיחה כי שתחלוף תקופת הפיצוי בביטוח הסיעודי של קופת החולים או הביטוח הקבוצתי בו אתם מבוטחים (תקופות של 36 או 60 חודשים), תהיו זכאים לתגמול הסיעודי במסגרת תוכנית ביטוח זו.

מסלולי רכישה

את הפוליסה ניתן לרכוש מגיל 3 ועד גיל 70 כולל, ללא תקופת אכשרה באחד משני המסלולים הבאים:

 • פרמיה קבועה לכל תקופת הביטוח.

 • פרמיה משולבת, הגדלה עם השנים ומתקבעת מגיל 65 והלאה.

חשוב לזכור:
>  יש לציין פרטים מדויקים ונכונים בהצהרת הבריאות, החסרת פרטים, שוליים ככל שיהיו, עלולה לגרום לתביעות עתידיות להידחות.
>  סכום הפיצוי המתקבל אינו מתקזז עם תשלומים מביטוחים אחרים כגון : ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.
>   כל האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסת הביטוח.