Construction Workers

ביטוח עובדים זרים

על פי חוק, כל אדם המעסיק עובד זר, חוקי או לא, במשרה מלאה או חלקית, מחויב לבטחו בביטוח עובדים זרים. על פי חוק “עובדים זרים” הנחקק בכנסת בשנת 2001: “על המעסיק להסדיר ביטוח רפואי לעובד הזר אצל מבטח בעל רישיון בתוקף, לכל תקופת עבודת העובד הזר אצלו. עליו למסור לעובד העתק פוליסת הביטוח בשפה שהעובד הזר מבין.”

כפי שניתן להבחין, בחוק אין כל התייחסות האם העובד חוקי או לא, או בהיקף תעסוקתו, כל העובדים הזרים באופן גורף זכאים לביטוח זה על ידי המעסיק. אי ביטוחו של העובד הזר עלול להוביל לקנסות מהמדינה ולתביעות בגין הוצאות רפואיות של העובד.

העסקת עובד זר ללא הסדרת ביטוח רפואי מתאים, מהווה עבירה פלילית.

החוק נועד מכיוון שהעובד הזר אינו אזרח ישראל ולכן אינו זכאי לכיסוי רפואי במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי. לכן, בעת צרה, העובד הזר נותר לבדו להתמודד מול מערכת הבריאות הישראלית, הפועלת בשפה שזרה לו וגובה סכומים כספיים גבוהים שלרוב אין לו.

במסגרת הפוליסה העובד הזר ייהנה מכיסויים רבים, בין היתר:

  • תרופות

  • הוצאות חדר מיון

  • הוצאות בעת אשפוז

  • הוצאות שלא בעת אשפוז

  • ביקור רופא

  • העברת גופה לארץ מוצאו

  • הוצאות בעת אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי ( עד 60 ימי אשפוז )

  • שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים

  • כרטיס טיסה חזרה לארץ מוצאו במידה ואינו כשיר לעבוד.

שרות

ביטוח עובדים זרים ניתן על ידי קופות החולים. קופות אלה מעמידות לרשותם של העובדים הזרים המבוטחים בהם מוקד ארצי הפועל סביב השעון בכל ימות השבוע ומעניק מענה בכול בעיה או בקשה רפואית של העובדים הזרים. מוקד זה מאויש במוקדנים דוברי שפות שונות על מנת להקל על העובד הזר ולסייע לו בתקשורת אל מול הצוות הרפואי המטפל בו.

אופן ההצטרפות

על מנת לצרף עובד זר לביטוח מסוג זה, על המעסיק והעובד למלא טופס הצטרפות הכולל שאלון רפואי קצר, ועל המעסיק לשלם את דמי הפוליסה לאחר שזאת עברה בחתם המבטח. לאחר מכן לעובד יונפק כרטיס מגנטי שבעזרתו יוכל לקבל את כול השירותים הכלולים בפוליסה.

חשוב לזכור:
>  תקופת הביטוח לעובד זר היא מקסימום שנה ומינימום שלושה חודשים. לאחר שנה על המעסיק לדאוג לחידוש הפוליסה עם פניה מחודשת למבטח או לכל מבטח אחר.
>  המעסיק רשאי לבטח את העובד הזר בכול חברת ביטוח או סוכנות לביטוח אשר יחפוץ, שום גורם שלישי אינו רשאי לחייב את המעסיק לבטח את העובד בכול יברה שהיא.
>  חובה על המעסיק לבטח את העובד הזר במקביל גם בביטוח לאומי וזאת למקרה של תאונת עבודה.