Insurance Agent

ביטוח צד שלישי

במהלך פעילות העסק, מעבר לעובדים בעסק, גם לקוחות ועוברי אורח עלולים להיפגע מפעילותו של העסק, אנשים אלה נקראים צד ג’. כאשר אותו צד ג’ ניזוק בנזקים פיזיים, נפשיים, מוות ופגיעה ברכוש, הוא או בני משפחתו רשאים להגיש תביעה כנגד בעל העסק ולדרוש פיצויים כספיים גבוהים.

פוליסת ביטוח צד ג’ לעסק של קבוצת INS מכסה את האחריות המבוטח על הנזקים הנגרמו לצד השלישי, וכן את הוצאות ההגנה המשפטיות הנגרמו עקב התביעה שהגיש צד ג’. פוליסה זו חשובה במיוחד לעסקים בהם קיים סיכון ממשי לפגיעה בגופם או רכושם של השכנים או לקוחות העסק.

חשוב לזכור:
>  ניתן לכלול בפוליסה גם כיסוי בשל פעילות בחו”ל.
>  מומלץ להרחיב את הכיסוי גם לפעילויות ספורט ואירועים של הארגון.
>  ניתן לכלול בפוליסה גם חבות בגין קבלים ו\או קבלני משנה.
>  ניתן לרוכש כיסוי לנזק ברכוש הנגרם לצד ג’ על ידי כלי רכב, וזה מעבר לגבולות האחריות הקיימת בפוליסת הרכב.
>  כל האמור לעיל בגדר מידע כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסת הביטוח.

 

הערה: מאז אסון ורסאי נהוג לבטח בסכומי ביטוח משמעותיים בסדרי גודל של 5,000,000 ש”ח למקרה ולתקופה.