Traffic

ביטוח רכב

 
 
Physical Therapist

ביטוח חובה

מדינת ישראל מחייבת כל בעל רכב לבטח את רכבו בביטוח זה אשר מכסה נזקי גוף העלולים להיגרם לבעל הרכב, הנוסעים שעמו ברכב, הולכי הרגל וכל אדם אחר העלולים להיפגע פיזית מהשימוש ברכב.