Arts and Crafts Store

ביטוח רכוש

כל הרכוש הקיים בעסק נתון לסכנות תמידיות. ביטוח רכוש לעסק נותן מענה לנזקים הנגרמים לרכוש העסק, לרכוש שבאחריות העסק ולרכוש שבהשגחתו.

הסיכונים לרכוש העסק הם רבים, ולא תמיד פוליסת הביטוח מקנה להם פיצוי, לכן אנו, בקבוצת INS מעמידים לרשותך צוות מקצועי שידאג להתאים את פוליסת הביטוח שלך לצרכי העסק הספציפיים שלך.

בין פוליסות הביטוח שלנו ניתן למצוא:

  • ביטוח אש מורחב – פוליסה זו מגינה על הרכוש מפני סיכונים פיזיים ממשים, ומעניקה כיסוי בסיסי לנזקי אש, עשן, התפוצצות ועוד.

  • ביטוח אובדן רווחים – פוליסה זו מעניקה כיסוי לנזק הגורם להשבתה חלקית או מלאה של פעילות העסק, משמעות הפוליסה היא שניתן לבטח את ההפסד שיגרם בתקופה שאחרי הנזק לרכוש.

  • ביטוח סחורה והעברה – פוליסה זו מכסה אובדן או נזק לרכוש המבוטח, בעת העברת הרכוש בכלי רכב, עד להגעתו ליעד הסופי.

  • ביטוח כספים – פוליסת ביטוח זו מבטחת את כספי החברה (מזומנים, תלושי שי, המחאות עוד) מפני נזקים העלולים להיגרם מאירוע בלתי צפוי בעת שהיתם בשטח המבוטח או בעת העברתם לכל מקום בארץ. בעת הימצאות הכסף בדירה חייב להיות נוכח מבוגר מעל גיל 18.

  • ביטוח טרור – במקרי טרור, קיים חוק המעניק לנפגע פיצויים כלכליים, אך פיצויים אלה הם חלקיים בלבד ולרוב אינם נותנים מענה מלא לנזק הנגרם. פוליסת ביטוח כנגד נזקי טרור מעניקה כיסוי רחב הרבה יותר לנזק העלול להיגרם לרכוש בבעלות המבוטח עקב מעשה טרור.

חשוב לזכור:
>  בביטוח זה ישנן לעיתים שכיחות תביעות גבוהה ולכן יש חשיבות גבוהה לסוכן המטפל ולניסיון שלו בטיפול בתביעות, בעבודה מול שמאי הביטוח ובפתרון בעיות מורכבות שמתעוררות בזמן הטיפול בתביעה.
>  כל האמור לעיל בגדר מידע כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסת הביטוח.