Image by Jen Theodore

ביטוח רכוש מפני נזקי מלחמה

חפצים הנמצאים בדירתכם מבוטחים ע”י המדינה מפני נזקי מלחמה על פי חוק “מס רכוש וקרן פיצויים תשכ”א – 1961” והתקנות הנלוות. לפי חוק זה, נזק למבנה או הדירה מכוסה באופן מלא על ידי המדינה ללא תשלום פרמיה.

תכולת הבית מכוסה גם כן עד לתקרות פיצויים. תכולת הבית מסווג לפי קבוצות: ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, רהיטים וחפצי בית אחרים. לכול קבוצת סיווג ישנה תקרת לפיצוי מקסימאלי. אנו ממליצים לעיין בתקרה העדכנית באתר רשות המיסים.

ניתן לערוך חישוב שווי של הנכסים בבית אותם אתם מעוניינים לבטח מעבר לסכומי הביטוח העכשוויים ולשלם פרמיה סמלית.

את שובר הביטוח יש לשלם במזומן בלבד בבנק הדואר. את הטופס המלא והקבלה יש לשלוח לרשות המיסים, המחלקה לפיצוי איבה, בכתובת המעודכנת אותה ניתן למצוא באתר רשות המיסים.

לאחר תשלום הפרמיה, הביטוח יכנס לתוקפו עד ליומו האחרון של אותה שנה , קרי תאריך ה-31 לדצמבר הקרב.

המלצות

עקב אי כיסויים ביטוחים מצד המדינה ותקנות מפורשות מצידה, קיבצנו עבורכם מספר המלצות שבמקרה טרור – עלולים לעשות את כל ההבדל:

  • הגדילו את הכיסוי הביטוחי לתכולת הדירה במקרה הצורך בלבד ובסכומים ראליים, לא מן הנמנע ששמאים מטעם רשות המיסים יבצעו בדיקות פתע בביתכם.

  • הפקידו את כספכם המזומן בבנק, שכן רשות המיסים אינה מפצה על כספים שאבדו או נגנבו.

  • אל תחששו לדרוש ממנהל הקרן דיור חלופי במידת הצורך, הוצאות כלכלה, הוצאות נסיעה ממקום הדיור החלופי לעבודה, וכן הוצאות עקיפות נוספות.

  • שמרו על תכשיטיכם וחפצי האומנות היקרים ללבכם בחדר ביטחון או בכספת. במידה וייגרם להם נזק, אין המדינה מפצה על כך.

תהליך טיפול במקרה של אירוע

סמוך ככול הניתן לזמן האירוע, מיד עם מתן האישור מגורמי הביטחון, מגיעים אנשי מחלקת פיצוי פעולות האיבה שברשות המיסים לאזור הפיגוע בליווי שמאים ומהנדסים מקצועיים.

הצוותים המגיעים עוברים בין בעלי הדירות והעסקים באזור ומסבירים להם על זכויותיהם עקב האירוע וכן מנחים אותם כיצד לפעול על מנת לקבל את הפיצויים להם מחויבת המדינה. לאחר מכן עובדי קרן הפיצויים יבצעו שמאות עם כל הגורמים המוסמכים לכך. השמאות תסייע בקבלת הפיצוי הכספי על מנת לשקם את הנזק וכן בסיוע של בעלי מקצוע על פי בחירתכם.

שווי הפיצוי בגין חפצי הבית שנפגעו נקבע לפי חישוב שווי התיקון, במידה ולא ניתן לתקן את החפץ, הקרן תפצה את בעל הבית בסכום השווה לקניית חפץ ביתי דומה וחדש במקומו של החפץ ההרוס.

אנו בקבוצת INS ממליצים בנוסף לעיין במדריך לאזרחים שנפגעו על ידי פעולות האיבה ומלחמה כפי שמופיע באתר רשות המיסים

חשוב לזכור:
>  החוק אינו מכסה נזק הנגרם לתכשיטים, עתיקות, חפצי אומנות ומזומנים.
>  הביטוח המורחב יכנס לתוקפו מיד לאחר תשלום הפרמיה.
>  יש לשמור את כול הטפסים אותם תקבלו במהלך עשית הביטוח, וזאת לשם הצגתם בעת מקרה.
>  הביטוח תקף מיום התשלום ועד ליומו האחרון של אותה שנה, ה-31 לדצמבר.
>  ההחלטה על הפיצוי היא לפי שיקול דעתו של מנהל קרן הפיצויים באזור האירוע.
>  אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או חפץ אחר הנמצא בעסק/בבית המגורים ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המיסים.