Worker with Ladder

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות במסגרת ביטוחי חיים הינה תוכנית המבטיחה למבוטח כיסוי במגוון אירועים רפואיים ואחרים כתוצאה מתאונה, ועוזרת לך להתמודד טוב יותר עם התקופה הקשה שלאחר התאונה ועם השפעותיה הרפואיות המשפיעות על חיי היום יום של המשפחה. בנוסף להשלכות הרפואיות ובעקבותיהם, נוצרים השלכות כלכליות המשפיעות על התא המשפחתי בצורה קשה לא פחות, ההוצאות הכספיות הגבוהות על טיפולים רפואיים וכן אבדן ימי עבודה של המבוטח ושל בני משפחתו שנשארים בבית לטפל בו.

הפוליסה כוללת בין היתר את הכיסויים הבאים:

 • פיצוי למקרה מוות מתאונה.

 • פיצוי חד פעמי במקרה נכות מתאונה.

 • פיצוי למקרה שברים וכוויות, (כוויות מדרגה 2 ו-3).

 • פיצוי למקרה סיעוד מתאונה, תשלום חד פעמי לאחר 3 חודשי המתנה.

 • כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים, משולם למבוטח בצורת פיצוי יומי המשתנה בהתאם לגובה הפוליסה.

 • כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית החולים, לפי תעריפי מד”א.

פוליסות תאונות אישיות בדר”כ משווקות על ידי חברות הביטוח במסגרת פוליסה משפחתית. כמו במשפחות, כך גם בפוליסות המשווקות יש מקום מיוחד לילדי המשפחה. ישנה אפשרות לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים המאפשר כיסויים שונים ופיצויים שונים, בעלות פרמיה שונה מזו של מבוגר.

כיסויים יחודיים לילדים (עד גיל 21):

 • פיצוי עקב היעדרות מבחינות במסגרת הלימודים לאחר התאונה.

 • השתתפות בטיפולים פסיכולוגים לאחר אירוע קשה או לאחר מות בן משפחה קרוב.

 • כיסוי למקרה ביטוחי הנגרם בעת השתתפות  בפעילות ספורט חובבנית, במסגרת אגודת ספורט אשר אין שכר לצידה.

כיסוי לשירותים נלווים לאישפוז

 • אחות פרטית לאחר מספר ימי אשפוז הנקוב בפוליסה.

 • שהייה של קרוב מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת מיה”ח במקרה של אשפוז ארוך (לפי ההגדרה בפוליסה).

 • כיסוי לטיפולי פיזיותרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה לאחר תאונה – מוגבל לתקרת טיפולים המוגדרת בפוליסה.

 • פינוי אווירי בין בתי החולים.

תנאי הצטרפות ותנאים כללים: 

 • ההצטרפות לתוכנית אפשרית מגיל 3-75.

 • כיסויי הביטוח תקפים עד גיל 80 לכול היותר.

 • פרמית הביטוח הינה פרמיה קבועה.

חשוב לזכור:
>  ההצטרפות לפוליסת ביטוח ילדים וכיסוייה מוגבלים עד גיל מקסימום המשתנה בהתאם לתנאי הפוליסה הנרכשת.
>  הפיצוי לשברים וכוויות מוגדר לפי טבלת פיצויים המופיעה בפוליסה.
>  ניתן לרכוש ביטוח לילדים במסגרת פוליסת המשפחה או במסגרת פוליסת הבריאות הקיימת, במסגרת פוליסת הילדים ניתן לרוכש עד 50% מסכום הביטוח למבוגר בתוכנית הנרכשת.
>  כל האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בפוליסת הביטוח.