Image by Pisit Heng

מילון

א

אובדן הכנסות ( Loss Of Income ) – רווחים שנמנעו מעסק או מפעל ששותק עקב נזקי אש או סיכונים נלווים.

אובדן כושר עבודה ( Loss Of Working Capacity ) – מצב בו המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד, כמוגדר בפוליסה, כתוצאה ממחלה או תאונה.

אובדן מלא (Total Lost) – מושג בביטוח רכוש, מצב בו הרכוש ניזוק באופן שאינו מאפשר את שיקומו או שהוא נגזל מידי המבוטח (מקרה גניבה). במצב כזה חברת הביטוח תשלם את מלוא הסכום עבור הרכוש למבוטח. שרידי הרכוש (במידה ויש כאלה) יעברו ישירות לידי חברת הביטוח ברגע תשלום הפיצוי.

אופציית הגנה/מדד ( Index Option ) – אופציה המבוססת על מדד מסוים המבטא את רמת שוק המניות, ולא על נייר ערך ספציפי. אופציות אלה מעניקות הגנה מפני עליה גדולה מן הצפוי של מדד המחירים לצרכן.

איזון אקטוארי  ( Actuarial Equalization ) – לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן – נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות.

איי די אל ( A.D.L ) –  מונח בביטוחים סיעודיים, מספר פעולות הנקוב בפוליסה מבין הפעולות הבאות אשר מקנה למבוטח את הזכות לקבל תגמולי ביטוח לפי הפוליסה הסיעודית:

1. לאכול ולשתות.
2. להתלבש ולהתפשט.          
3. להתרחץ.
4. לאכול ולשתות.
5. ללכת.
6. אי שליטה על הסוגרים.
במידה והאדם סובל מתשישות נופש כולל אלצהיימר, די בזה על מנת להגדירו כחולה סיעודי.

חזרה למעלה

ב

ביטוח חסר ( Underinsurance ) – מקרה בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל. במידה ונגרם למבוטח נזק, המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי רק על החלק היחסי אותו ביטח, כלומר במידה ואדם ביטח בסכום של 70% מהרכוש, הוא יקבל פיצוי יחסי של 70% מערך הנזק.

ביטוח יתר ( Over Insurance ) – מצב בו סכום הביטוח עולה על ערך הרכוש של המבוטח או על ערך הנזק המקסימלי העלול להיגרם למבוטח. במקרה זה מגיע למבוטח החזרי פרמיה על פי חוק.

ביטוח “כל סיכונים” ( All Risk Insurance )  – מושג בביטוח רכוש, הכיסוי ניתן מפני כול אירוע תאונתי הגורם לנזק פיזי לרכוש המבוטח. הפוליסה תכסה כול נזק הנגרם מכול אירוע פרט לאירועים המוצאים במפורש מכיסוי הפוליסה, כלומר הכלולים ברשימת החריגים. בדרך כלל, בביטוח מסוג זה, חובת ההוכחה של גרימה הנזק עקב אירוע חריג מוטלת על המבטח ולא על המבוטח.

ביטוח קולקטיב ( Collective Insurance ) – לקבוצת אנשים בעלי מכנה משותף, מקום עבודה או תאגיד, המבוטחים תחת פוליסה אחת ונהנים בין היתר, מעלות פרמיה נמוכה מהרגיל.

חזרה למעלה

ג

גבול אחריות ( Liability Limit ) – מונח בביטוחי אחריות חוקית. סכום פיצוי מרבי המוסכם מראש אותו יכול המבוטח לדרוש מהמבטח בשל האחריות החוקית החלה עליו.

גיל כניסה ( Age Of Entry ) – גיל המבוטח במועד התחלת הביטוח. גיל זה נקבע על פי יום ההולדת הקרוב ביותר לתחילת מועד הביטוח, קדימה או אחורה.

גילוי ( Disclosure ) – עקרון הגילוי קובע כי על המבוטח למסור פרטים מדויקים ולהשיב על כול השאלות המופיעות בפוליסת הביטוח ובטפסים הנלווים אליה במליאות ובכנות. שאלות אלה יכולים להתייחס בין היתר לגיל המבוטח, עיסוקו, תחביביו ומצבו הבריאותי. פרטים שגויים או העלמת עובדות נחשבים לתרמית והטעייה. גם לאחר חתימת חוזה הביטוח, על המבוטח להודיע לחברת הביטוח על כול שינוי החל בתחומים עליהם נשאל.

חזרה למעלה

ד

דוח תביעות ( Claim Report ) – מונח בכל ענפי הביטוח, דוח לגבי תביעות שהגיש המבוטח ואשר הוגשו נגדו (בביטוח אחריות חוקית) על פי הפוליסה. הדוח ממוצא בדרך כלל על ידי חברת הביטוח למבוטח.

דמי ביטוח ( Premium ) – פרמיה, מחיר הביטוח המשולם לחברת הביטוח, עלות דמי הביטוח אמורה לשקף את עלות הסיכון.

דמי ניהול ( Management Fee ) – מונח בתחום החיים והפנסיה, החלק מהפרמיה המשולם על ידי המבוטח המשמש למימון הוצאות שיווק וניהול תיק הביטוח ואינו נצבר לזכותו של המבוטח. דמי הניהול מחושבים כאחוז מתוך הסכום המשולם ומתוך סכום הצבירה.

דמי ניהול חסכון מצטבר – סכומים המנוכים מהחיסכון המצטבר של המבוטח, בגין ניהול ההשקעות במסלול השקעה.

חזרה למעלה

ה

הטבות מס ( Tax Benefit ) – מדינת ישראל, באמצעות מערכת המיסוי, מעודדת את הציבור לחסוך לגיל הפרישה ולבטח עצמו מפני מקרי מוות, נכות ואובדן כושר עבודה.

הנחת העדר תביעות ( Non-Claims Bonus ) – הנחה במחיר הביטוח הניתנת למבוטח בעת חידוש הביטוח וזאת עקב העדר תביעות או הגשת תביעות בסכום שלא עולה על היקף הסכום המצוין בפוליסה, במהלך התקופה שקדמה לחידוש הפוליסה.

השתתפות עצמית ( Deductible ) – מונח תביעות בכול ענפי הביטוח, החלק הראשון מכול נזק אותו המבוטח נושא על עצמו. ההשתתפות העצמית נקבעת בפוליסה לכול מקרה ומקרה, ויכולה להיקבע באחוזים מסה”כ הנזק, לפי סכום הנקוב בפוליסה, וכן לפי תקופת זמן (בעיקר בביטוחי אי כושר עבודה). מטרת ההשתתפות העצמית היא לעודד את המבוטח למנוע נזקים וכן לחסוך ולחסוך ממנו ומחברת הביטוח את העלות והטרחה בטיפול בתביעות קטנות ומטרידות שלא לשמן נועד הביטוח.

חזרה למעלה

ו

ויתור על סודיות רפואית ( Forgoing Of Medical Secrecy ) – מסמך עליו נאלץ המבוטח לחתום על מנת לוותר על סודיותו הרפואית ולאפשר לנציגי המבטח לעיין בתיקו ובעברו הרפואי וזאת בשביל שיוכלו לקבוע האם לקבל אותו כמועמד לביטוח חיים או בריאות, או לתת פיצוי במקרה של תביעה.

חזרה למעלה

ז

זיהוי סיכונים ( Risk Identification ) – תהליך שמטרתו לזהות וליצור מלאי של סכנות העלולות להשפיע ולסכן את הרכוש המבוטח או את המבוטח עצמו, וזאת על מנת לאפשר נקיטת צעדים כנגד אותן סכנות.

זיכוי ( Credit ) – החזר כספי ממס הכנסה לו זכאי מי שהפריש כספים לפנסיה או לביטוח החיים. הזיכוי הוא סכום מופחת מסכום המס אותו חייב לשלם העמית, סכום ההפקדה המוכר לצורך זיכוי מוגבל בתקרה.

חזרה למעלה

ח

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים – חוק המסדיר את ענייני הביטוח במדינה ונועד להגן על ציבור המבוטחים. החוק קובע בין היתר תנאים לרישוי ולפיקוח על חברות הביטוח וסכני הביטוח. חוק זה מחייב בין השאר את חברות הביטוח לנהל מערכות נפרדות על חשבונות, ביטוח משנה והחזקת נכסים לביטוח חיים. בנוסף החוק אוסר בין היתר על שימוש מסחרי במילה “ביטוח” ללא היתר מפורש לכך מהמפקח על הביטוח. לפרטים נוספים >>

חוקר ביטוח ( Examiner) – חוקר פרטי הנשכר ע”י חברת הביטוח על מנת לוודא ולאמת את מקרה הביטוח, סיבת הנזק, נסיבותיו והיקפו.

חתם ( Underwriter ) – מונח בכול ענפי הביטוח. החתם הינו נציג מוסמך של המבטח ותפקידו לקבל או לא לקבל מועמדים לביטוח. החתם צריך לכוון פעולותיו כך שתיק הביטוח של המבטח יהיה מאוזן מבחינת הרכבו ויהיה רווחי.

חזרה למעלה

ט

 טופס 17 ( 17 Form ) – מוסמך שמוצא על ידי קופות החולים המאשר את תשלום המבוטח לקופת החולים בגין הטיפול הרפואי אותו קיבל במוסד הרפואי. ללא הטופס, יידרש החולה לשלם על הטיפול הרפואי מכיסו הפרטי ולא יקבל פיצוי מהמבטח.

חזרה למעלה

י

יום מימוש הכספים – היום בו נמשכו כספים בפועל ממסלול ההשקעה, שהוא היום האחרון בו נזקפו רווחים בגין הכספים שנמשכו.

ירידת ערך ( Decrease Un Value ) – מונח בביטוח רכוש, לאחר קרות מקרה ביטוח, כאשר לרכוש המבוטח נגרם נזק חלקי בלבד, יורד ערך הרכוש לאחר תיקונו וזאת עקב הנזק שנגרם.

חזרה למעלה

כ

כפל ביטוח ( Double Insurance ) – מקרה בו אירוע ביטוחי מזקה את המבוטח ביותר מאשר חברה אחת או פוליסה אחת.

כשירות לביטוח ( Insurability ) – עמידתו של המועמד לביטוח בתנאים מסוימים אותם הציב המבטח, ואשר מקנים לו את הזכות לביטוח. תנאים אלה כוללים כשירות רפואית, אישית ובביטוחים מסוימים ישנה אף תקופת אכשרה שרק בסופה נחשב המובטח ככשיר לביטוח.

כתב כיסוי זמני ( Temporary Cover Note ) – מסמך המוצא ע”י המבטח בסמוך לכריתת חוזה הביטוח המפרט את תמצית הכיסוי הביטוחי ותנאיו. תוקף הכיסוי הזמני מתבטל אחרי שהמבוטח מקבל פוליסה התואמת את הסיכום עם חברת הביטוח לגבי הכיסוי.

חזרה למעלה

ל

לא ניתן להעברה ( Non-Transferable ) – חוסר אפשרות להעביר מסמך כספי או זכות לאדם אחר. למשל, בקרנות פנסיה הדבר מתבטא באי יכולתו של העמית לשנות את המוטבים לכאלה שאינם נמצאים ברשימת המוטבים המאושרת בתקנון הקרן.

לשכת סוכני הביטוח – איגוד וולונטרי (אין חובה לסוכן להשתייך אליו) המאגד אלפי סוכני ביטוח בישראל. מטרת הלשכה לדאוג לאינטרסים המשותפים של כלל סוכני הביטוח בישראל ולייצג את חבריה כלפי חברות הביטוח, הרשויות והציבור. 

חזרה למעלה

מ

מוסך הסדר ( Participant Garage ) – מונח בתחום ביטוח רכב. מוסך שלחברת הביטוח יש עמו הסדר מיוחד. לפי הסדר זה, במידה והמבוטח יתקן את רכבו במוסך זה, הוא לא ישלם על התיקון פרט להשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ובנוסף לא יצטרך להפקיד שיק ביטחון בשל התיקון. בדרך כלל המבטחים מענקים הטבה בצורה של דמי השתתפות עצמית מופחתים למי שיתקן את רכבו במוסך זה.

מקדם חלוקה לקצבה ( Pension Coefficient ) – מספר הלוקח בחשבון נתונים כגון תוחלת חיים, מין העמית, סטטוס משפחתי וכדומה, ובו יחולק הסכום שהצטבר לזכות העמית בקרן הפנסיה, וזאת על מנת לחשב את הקצבה החודשית לה זכאי העמית. לדוגמא, במקרה שהעמית צבר לזכותו 600,000 ₪ בקרן הפנסיה, ומקדם החלוקה לקצבה שלו הוא 150, אותו עמית יהיה זכאי לקצבה בגובה 4,000 ₪ בחודש.

חזרה למעלה

נ

ניכוי מס ( Tax Deduction ) – הקטנת ההכנסה החייבת במס. הטבות אלו מקטינות את ההכנסה החייבת במס של העובד, ואיתה את מס ההכנסה אותו ישלם. שווי ההטבה תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד.

נכות חלקית ( Partial Disability ) – מצב של נכות שאינה מלאה, קרי פחות מ-100% נכות לפי הגדרת הפוליסה.

נכות מלאה ( Total Disability ) – מצב של 100% נכות לפי הגדרת הפוליסה.

נכות צמיתה ( Permanent Disability ) – מצב שבו נגרם למבוטח נכות תמידית להבדיל מנכות זמנית.

חזרה למעלה

ס

סוקר ( Surveyor ) – מומחה בעל כשירות, ידע ומיומנות לבצע סקרים בדבר ערכו של הרכוש ולהפיק דו”ח שמאי בעקבות כך.

סטיית תקן (Standard Deviation ) – מידת תנודתיות שער נכס. סטיית תקן גבוהה תאפיין נכסים ששעריהם משתנים בצורה חדה יחסית. סטיית תקן היסטורית.

סל בריאות ממלאכתי ( Healthfulness Basket ) – רשימת כול הטיפולים, התרופות ופעולות האבחון להם זכאי כול אזרח ישראל במסגר חוק ביטוח בריאות ממלאכתי.

חזרה למעלה

ע

עמית מוטב ( Beneficiary ) – יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום לא פחת מ 16% מסך כל השכר הממוצע במשק (8,828 ₪). במקרה של שכיר, יש לכלול את כל ההפקדות לקופת גמל לקצבה לרבות הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים והתגמולים.

ערך כינון ( Establishment Value ) – מונח בביטוח רכוש, במקרה של ביטוח רכוש לפי ערך כינון, מקבל המבוטח פיצויים לפי ערכו של רכוש חדש, וזאת בתנאי שהמבוטח עמד בתנאי הכינון המצוינים בפוליסה.

ערך מוסכם ( Agreed Amount ) – מונח בביטוח רכוש. ערך פיצוי שנקבע מראש על ידי המבוטח והמבטח במידה ונגרם נזק לרכוש וללא תלום בשיעור הנזק שנגרם. ביטוח לפי ערך מוסכם מקובל בדרך כלל בביטוחי דברי אומנות.

ערך מסולק ( Paid Up Value ) – מונח בפוליסות ביטוח סעודיות בעלות פרמיה קבועה, (החל משנת 2012 כול הפוליסות הסיעודיות הן כאלה). המבוטח צובר ותק לאורך השנים שבהן הוא משלם פרמיה, ותק זה מכונה כערך סילוק. במקרים בהם המבוטח צבר ערך סילוק הוא יהיה זכאי לחלק מכיסויי הביטוח הסיעודי גם לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה לביטוח. גובה הפיצוי לו יהיה זכאי המבוטח עם סיום תשלום הפרמיה תלוי באורך תקופת תשלום הפרמיה לחברת הביטוח ע”י המבוטח.
ככול שמצטרפים בגיל מוקדם יותר, משלמים פרמיה נמוכה יותר וצוברים ערכי סילוק גבוהים יותר.

ערך שיפוי (Indemnity Value ) – מונח בביטוח רכוש, במקרה של ביטוח רכוש לפי ערך כינון שבו המבוטח לא עמד בתנאי הכינון המצוינים בפוליסה, יקבל המבוטח פיצויים לפי ערכו של הציוד הניזוק לפני גרימת הנזק לציוד. כלומר, מתגמולי הפיצויים למבוטח מנקים את גורם הבלאי.

חזרה למעלה

פ

פוליסה ( Policy ) – מוסמך חתום על ידי המבטח המשמש עדות לקיומו של חוזה הביטוח. בפוליסה מפורטים הזכויות והחיובים של הצדדים להסכם הביטוח. בניגוד לתקנון, הפוליסה קשיחה ואינה ניתנת לשינוי.

פרמיה משתנה ( Variable Premium ) – פרמיה המשתנה מעת לעת במשך תקופת הביטוח, בדרך כלל אחת לשנה או לחמש שנים, לפי תנאי הפוליסה. לפרמיה זו יש יתרון שכן היא זולה מאוד בגילים הצעירים, אך חסרונה היא שככול שהגיל עולה כך גם גובה הפרמיה עולה.

פרמיה קבועה ( Fixed Premium ) – ביטוח בפרמיה שאינה משתנה בתום תקופת הביטוח, פרמיה זו צמודה למדד המחירים לצרכן.

חזרה למעלה

צ

צד שלישי (Third Party ) – או צד ג’, כול מי שאינו המבטח או המבוטח, ואינו צד להסכם הביטוח.

חזרה למעלה

ק

קופה הונית ( Capital Fund ) – קופת גמל בה דמי הגמולים שנצברו לזכות העמית ישולמו לו כסכום הוני חד פעמי, או לשיעורין, בהגיעו לגיל זכאות ובכפוף לתקנות מס הכנסה.

קופה מרכזית לפיצויים ( Central Fund For Severance Pay ) – קופת גמל בה העמית הוא מעסיק המפקיד כספים להבטחת זכויות כלל עובדיו למטרת פיצויי פיטורים.

קופת גמל לקצבה ( Pension Fund ) – קופת גמל בה דמי הגמולים שנצברו לזכות העמית ישולמו לו כקצבה חודשית לכל חייו עם הגיעו לגיל זכאות, ובכפוף לתקנות מס הכנסה.

קרן נאמנות (Mutual Fund ) – גוף פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. הצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן המזכה את המחזיק ביחידות אלו בשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן נעשית על פי התשקיף והסכם הנאמנות של הקרן.

קצבת שארים ( Survivor Party ) – קצבה המשולמת ע”י המוסד לביטוח לאומי או קרן פנסיה לשאריו של המבוטח או המבוטחת, לאלמן או אלמנה וליתומים. אלמן שאין עימו ילדים זכאי לקצבת שארים רק בתנאי שאינו מסגול לכלכל את עצמו או שהכנסתו אינה עולה על סכום המצוין בחוק. סכום קצבת השאירים ליחיד או יחידה היא בשיעור מסוים מהשכר הממוצע במשק, עבור ילדים או תלויים אחרים תינתן תוספת קצבה מתאימה.

חזרה למעלה

ר

ריבית (Interest) – הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על אפשרות השימוש בהלוואה.

רופא הסכם ( Participant Doctor ) – מונח בביטוחי בריאות. רופא הסכם הינו רופא שהמבטח חתם אתו על הסכם עבודה ושמו מופיעה ברשימת רופאי ההסכם שחברת הביטוח מפנה את מבוטחיה לקבל אצלם טיפול רפואי, כאשר עלות הטיפול, בניכוי ההשתתפות העצמית, משולם על ידי המבטח.

רפואה משלימה ( Complementary Medicine ) – כיסוי בביטוחי בריאות המעניק כיסוי לרפואה אלטרנטיבית, כגון דיקור, שיאצו וכד’.

רשימת הפוליסה – חלק הפוליסה הכולל את הפרטים האישיים של המבוטח כמו: שם, כתובת, מספר פוליסה, סוג העסק, סכומי ביטוח ותנאים ספציפיים לפוליסה הרלבנטית.

חזרה למעלה

ש

שב“ן ( A.H.S ) – שירותי בריאות נוספים מעל לשירותים הכלולים בסל הבריאות הממלכתי הבסיסי, אותם ניתן לרכוש בנפרד בקופות החולים תמורת תשלום נוסף.

שחרור מתשלום פרמיה ( Waiver Of Premium ) – מונח בביטוחים למקרה אובדן כושר עבודה הנגרם עקב אובדן מחלה או תאונה ומשחררים את המבוטח מתשלום פרמיות לחברות הביטוח. בתקופה זו נשמרים כול זכויותיו הביטוחיות של המבוטח וכן גם החיסכון לגיל פרישה כפי שהיה ערב קרות מקרה הביטוח, בכפוף לתקנון הפוליסה. משך השחרור מתשלומי הפרמיות הינו מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי כושר הבודה של המבוטח או עד תום תקופת הפוליסה, המודם מבניהם.

שיבוב ( Recovery ) – תביעה להשבת כספים ששולמו מגורם אשר היה אמור לשאת בהוצאות הנזק. לדוגמא, במידה ומשרד המבוטח בביטוח רכוש לעסק נשרף עקב רשלנות השכנים, המבטח ישלם פיצוי למבוטח בגין רכוש המשרד שניזוק, ויהיה רשאי לתבוע מהשכנים את סכום הפיצויים אותו שילם למבוטח.

חזרה למעלה

ת
תאונה ( Accident ) – אירוע מקרי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן מבחינת המבוטח.

תעודות סל בחסר/ממונפות ( Ultra Short Exchange Traded Fund ) – תעודות סל המאפשרות למשקיע להמר כנגד מדד מסוים וכאשר המדד יורד מחירה של תעודת הסל עולה. הסיכון שבתעודות אלה הוא בעליה של המדד, שכן במקרה זה מחיר התעודה יורד.

תקופת אכשרה ( Qualification Period ) – תקופה רצופה המתחילה במועד תחילת הביטוח, ואשר רק בסיומה יהיה המבוטח שכאי לתגמולי הביטוח לאחר קרות מקרה ביטוח. המבוטח לא יהיה זכאי לקבלת תגמולים בגין אירוע שהתרחש לפני סיום תקופת ההכשרה. ניתן לבטל את תקופת ההכשרה בתוספת פרמיה.

תקופת ביטוח ( Period Of Insurance ) – התקופה בה הביטוח תקף. מהיום הראשון לביטוח ועד היום האחרון לביטוח לפי המצוין בפוליסה. ישנם סוגי פוליסות המכסות אירועים שהתרחשו בתקופת הביטוח גם אם המידע לגביהן הגיע לחברת הביטוח אחרי תום תקופת הביטוח, וישנם פוליסות המכסות אירועים שמידע לגביהן הגיע לחברת הביטוח רק בזמן הפוליסה, גם אם האירוע התרחש לפני תחילת הפוליסה.

תקופת המתנה ( Waiting Period ) – תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח שבסיומה זכאי המבוטח לקבל את תגמולה הביטוח. משך תקופת ההמתנה כפוף למפורט בפוליסה.

חזרה למעלה