Yoga Class

פנסית חובה

החל מה – 01.01.2008 נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם פנסיה חובה לשכירים, הצו קובע כי על כל מעסיק לדאוג לפנסיה של עובדיו על ידי הפרשת אחוזים קבועים מהמשכורת של העובד לטובת חיסכון פנסיוני ושיכלול גם ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה או חלילה מוות.

האחריות על בחירת התוכנית הפנסיונית היא של העובד. במידה והעובד לא בחר תוכנית פנסיונית, המעביד יצרף אותו לקרן פנסיה.

תנאי הזכאות לפנסיה

• כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו – 20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ”י חוק גיל הפרישה, שהוא גיל 67 לגבר ולאישה, ורק אם העובד פרש מעבודה בגיל זה או לאחריו ומקבל “קיצבה” שלא מהמוסד לביטוח לאומי.
• כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות.
• עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל הסדר לביטוח פנסיוני, יהיה זכאי כעמית פעיל להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו, או בתום שנת המס, המוקדם מבניהם.

השכר לצורך ביטוח פנסיוני ורכיביו

שכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי שקבוע בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד, המהוות חלק מהשכר הקובע לפיצויים, כקבוע בתקנות. תקרת השכר המבוטח היא עד גובה השכר הממוצע במשק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי.