Israeli Currency

קופות גמל

קופת גמל הינה קופת חיסכון המתאימה לחיסכון לטווח בינוי עד ארוך. קופה זו מתאימה הן לשכירים והן לעצמאים. החיסכון בקופה זו נועד לצורך תשלום דמי גמולים, תשלום פיצויים וקצבה.

לקופת הגמל מפרישים המעסיק והעובד מדי חודש את ההפקדות החודשיות לחיסכון הפנסיוני, ובגינן זכאי העובד לזיכוי מס. עובד יוכל להפריש לקופת הגמל כשכיר או כעצמאי וליהנות מהטבות המס בהתאם להכנסתו ובכפוף לתקרה לפי תקנות מס הכנסה.

סוגי קופות גמל:

 • קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים – העובד ומעסיקו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד.

   

 • קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים – העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעסיקו).

   

 • קופת גמל אישית לפיצויים – קופת גמל בה המעסיק מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד.

   

 • קופת גמל מרכזית לפיצויים – קופת גמל בה העמית הוא המעסיק, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין.

   

 • קופת גמל לדמי מחלה – קופת גמל בה העמית הוא המעסיק המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו.

   

 • קופת גמל למטרה אחרת – נועדה לתשלום דמי חגים, דמי הבראה וכדו’. ההפרשות לקופה מסוג זה מעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה).

   

 • קופת גמל לחופשה – הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה).

   

 • קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית – עובדי מדינה הזכאים להסדר פנסיה תקציבית, מנכים משכרם 2% מידי חודש ממשכורתם הקובעת. סכום זה מופקד בקופה מרכזית לפנסיה תקציבית ומשמש למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים אם העובד סיים את עבודתו ואינו זכאי לתשלום קצבה מקופת המעסיק.

כמו כן ישנן קרנות השתלמות מיוחדות לעובדי הוראה (ששיעורי ההפקדה ותנאי המשיכה בהן שונים), קופות גמל מבטיחות תשואה (הסגורות למצטרפים חדשים) וקרנות דמי מחלה ותיקות (הסגורות אף הן למצטרפים חדשים).

יתרונות חיסכון באמצעות קופת גמל:

 • עידוד החיסכון ע”י המדינה בעזרת הטבות מס –  החוסכים בקופות הגמל נהנים מזיכוי וניכוי במס. הפרשות המעסיק מוכרות כהוצאה לצרכי מס. הפרשות העובד אינן מחויבות במס על פי הקבוע בחוק עד תקרה מסוימת, כול הפקדה שמעבר לתקרה הקבועה בחוק מחויבת במס. הזיכוי במס הוא אחיד לקרנות הפנסיה, תוכניות ביטוח וקופות גמל, ועומד על 35%.

 • יתרונות לשכיר – שכיר המפקיד לחיסכון פנסיוני בקופת גמל נהנה מהשתתפות המעסיק בחיסכון ומהטבות מס על הפקדותיו בקופת גמל.

 • יתרונות לעצמאי – עצמאי המפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני זכאי להטבות מס על הפקדותיו. הטבות מס ניתנות בסוף השנה עבור ההפקדות לכל השנה.

 • גמישות בגובה ההפקדות החודשיות – ניתן להפקיד כל סכום, כולל הפקדות חד-פעמיות (הטבת מס ניתנת בכפוף לתקרות).

 • הפסקת החיסכון בקופת הגמל ללא קנס.

 • אפשרות מעבר מקופת גמל אחת לאחרת תוך שמירה על זכויותיך והוותק שרכשת.

מעבר בין קופות גמל:

באפשרות העמית להעביר את כספיו בין קופות הגמל השונות במהלך חיי הקופה, ניוד הכספים פטור מתשלום נוסף או קנסות ומאפשר לעמית להעביר לקופה החדשה, יחד עם כספו, את כול הזכויות והותק אותו צבר בקופה הישנה. על מנת לעבור מקופת גמל אחת לרעותה, על העמית למלא שני טפסים, טופס הצטרפות וטופס בקשת העברה לקופה הרצויה, מצורפים עם צילום תעודת הזהות של בעל הקופה. על עמית שכיר שמעסיקו מפריש באופן סדיר כספים לקופת גמל, יהיה לידע את מעסיקו על המעבר לקופה החדשה.

מה מעניק החיסכון בקופת הגמל:

 • בתום תקופת החיסכון תקבל את כל הסכום שצברת בחיסכון כקצבה חודשית, בתוספת התשואות ובניכוי דמי הניהול.

 • בקופות גמל לשכירים סכום החיסכון כולל גם את ההפקדות של המעסיק.

 • הפקדות לקופת גמל מזכות בהטבות המס.

דמי ניהול:

דמי הניהול המרביים מסך הכספים שנצברו בקופות הגמל הופחתו ב-1.1.2014 לשיעור של 1.05% בשנה (קרי 0.0875% לחודש). בנוסף, מההפקדות עצמן מותר לגבות עד 4%. אנו בקבוצת INS ממליצים לכל מי שמחזיק בקופת גמל לבדוק אם אכן דמי הניהול שנגבים הם כדין.

 

 חשוב לזכור:
>  הכספים שנצברו עד שנת 2008 ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי (בכפוף לתנאי המשיכה), כספים שנצברו משנת 2008 ואילך ניתנים למשיכה בדרך של קצבה.
>  כל האמור לעיל הינו בגדר הסבר כללי בלבד.