Israeli Currency Notes

קרן השתלמות

אפיק קרנות השתלמות הינו למעשה אפיק החיסכון הפיננסי היחיד המאפשר לצבור כספים לטווח קצר ובינוני של 6 שנים ומעלה, לכל מטרה, וכן היחידי המאפשר קבלת סכום חד פעמי פטור ממס.

הצטרפות לקרן השתלמות הינה הטבה אותה מעניק המעסיק לעובד ממספר היבטים, הראשון הוא שהכספים המגיעים לידי העובד פטורים ממס לרוב. השני הוא שהרווח הנצבר על כספי החיסכון בקרן (עד התקרה) פטורים ממס בשונה ממרבית אפיקי החיסכון וההשקעה שבהם הרווח הראלי חייב במס.

בקרן השתלמות לשכירים ההפקדות הן של העובד והמעסיק כאשר בדרך כלל החלוקה היא עד 7.5% משכרו של העובד ע”ח מעסיק (ניתן להפקיד אחוזים נמוכים יותר) ועוד 2.5% משכרו של העובד ע”ח העובד, ובסה”כ 10% מהשכר מופרשים לקרן השתלמות, עד תקרת השכר המתעדכנת מעת לעת. על העובד להפקיד לפחות 1/3 מגובה ההפקדה של המעביד.

קרן השתלמות לעצמאים מיועדת ליחידים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד. קרן השתלמות במעמד עצמאי יכולה להיפתח רק למי שיש לו הכנסות כעצמאי, חל איסור לשכיר שאין לו הכנסות כעצמאי לפתוח קרן השתלמות במעמד עצמאי.

בקרן זו העמית יכול להפריש עד 7% מתקרת הכנסה שנתית המתעדכנת מעת לעת כאשר 4.5% מהפקדת העמית מותרת לניכוי מהכנסתו ועד לתקרה. כול הפקדה שמעבר לתקרה המעודכנת בחוק תחויב במס.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה:

 הפקדת מעסיק:
שכיר - 7.5%
שכיר בעל שליטה** - 7.5%
עצמאי - אין
שיעור הפקדת עובד:
שכיר - 2.5%
שכיר בעל שליטה** - 2.5%
עצמאי - 7%
הפקדה מוכרת (משיעור ההפקדה, לניכוי במס):
שכיר - אין
שכיר בעל שליטה** - אין
עצמאי - 4.5%
תקרת הכנסה (חודשית / שנתית):
שכיר - 15,712 / 188,544
שכיר בעל שליטה** - 15,712 / 188,544
עצמאי - 21,583 / 259,000
תקרת הפקדה(חודשית / שנתית):
שכיר - 1,571 / 18,854
שכיר בעל שליטה** - 1,571 / 18,854
עצמאי - 1,510 / 18,130

** בעל שליטה יכול להפריש עד 10% כולל הפרשות המעביד לקרן ההשתלמות. באופן שבו 3% בהפקדת החברה מעבר ל-4.5% לא תחשב כהוצאה. מצב זה כדאי לבעלי שליטה מכיוון שהפקדת החברה הנוספת לא תחשב כהכנסה לעובד (מס חברות נמך ממס אישי), על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק.

על הפרשות מעבר לתקרה יחול מס בשני שלבים:

• בשלב הפקדת הכספים – עובד אשר הפרישו עבורו כספים מעל התקרה המותרת, תראה ההפרשה החורגת מעל התקרה כהכנסה בידי העובד, כלומר היא תצטרף להכנסות של העובד והוא ישלם עליה מס בהתאם למדרגות המס.
• בשלב משיכת הכספים – הרווח הריאלי הנצבר על הפקדת כספים מעבר לתקרה, יהיה חייב במס בשיעור 20%.

משיכת כספים מהקרן

הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה בתום 6 שנים מיום המשיכה, כספים אלה פטורים ממס ללא חובת הוכחת מטרת המשיכה. בנוסף ניתן למשוך את הכספים בתום 3 שנים למטרת השתלמות (יש צורך בהוכחת מטרת המשיכה עבור הפטור ממס), או לעמית שהגיע לגיל פרישה חובה.
עובדים שבחרו לא למשוך את הכספים לאחר 6 שנים יכולים להמשיך להפקיד כסף לקרן, אשר יהיה פטור ממס ונזיל למשיכה בכול עת, ומכיוון שקרן ההשתלמות נחשבת לתוכנית החיסכון המשלמת ביותר, מומלץ לא לפדות את הכסף בתום 6 שנים אלה להמשיך את החיסכון.

משיכת כספים מהקרן שלא כדין:

• במידה והעובד משך כספים במהלך השלוש שנים הראשונות לחברות בקרן, עליו לשלם מס בשיעור של 50% מסה”כ הכספים הנמצאים בקרן ( הפקדות + רווחים).
• במידה והעובד משך כספים במהלך השנים 3-6 לתקופת הוותק בקרן, על העובד לשלם מס בשיעור של 50% מהפקדות המעסיק ומהרווחים שצבר בקרן (הפקדות העובד לא יחויבו במס).

במקרה פטירה המוטבים של הקרן רשאים למשוך את הכסף ללא תשלום מיסים בכול עת. במידה ואין מוטבים, הכספים ישולמו לרשומים בצוואה, במידה ואין צוואה הכספים יועברו בהתאם לצו הירושה. יש לצרף אישור תעודת פטירה.

מעבר בן קרנות ניתן לנייד כספים מקרן השתלמות אחת לשנייה, המעבר בין הקרנות אינו כרוך בתשלום מכול סוג ואינו משנה את וותק החברות בקרן.

הפסקת תשלומים (הפקדות) לקרן השתלמות:

בניגוד לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים שבהם יש חשיבות לרציפות ההפקדות, בקרן השתלמות במידה ומופסקים התשלומים אין פגיעה בזכויות ובצבירת הוותק של העובד והכספים הקיימים בקופה ישמרו וניתנים למשיכה בהתאם לכללים.

הטבות מס

לחיסכון בקרן השתלמות מספר יתרונות על פני תוכניות חיסכון אחרות. היתרון העיקרי של קרן ההשתלמות הוא שזהו אפיק החיסכון היחיד בישראל בו הרווחים פטורים ממס רווחי הון, וזאת בתנאי שההפקדה לקרן ההשתלמות לא עברה את התקרה השנתית.

הטבות מס לשכיר בהפקדה לקרן השתלמות:

שיעורי הפקדה- חלק המעסיק עד 7.5% מהמשכורת הקובעת של העובד, חלק העובד צריך להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק, וזאת בכדי לעודד את העובדים לחסוך.
הפקדת המעביד לקרן ההשתלמות בגבולות של תקרת ההכנסה, פטורה ממס.

הטבות מס לעצמאי בהפקדה לקרן השתלמות:

שיעורי הפקדה של עד 7% מההכנסה הקובעת, מתוכה עד 2.5% מההכנסה או התקרה (לפי הנמוך) אינם מוכרים כהוצאה  והיתרה עד – 4.5% מההכנסה השנתית  או התקרה (לפי הנמוך) מותרת  לניכוי מס, קרי מוכר כהוצאה מוכרת.

הטבות מס לעצמאי ושכיר בעת הפקדה לקרן השתלמות ותקנות ניכוי הוצאות:

התקרה להפקדה מחושבת לפי הנמוך מבין ההכנסה מעסק/ משלוח, גם תקרת ההכנסה המתעדכנת מעת לעת, בניכוי המשכורת ממנה נוכו תשלומים לקרן השתלמות במעמד שכיר.
שיעורי ההפקדה במעמד שכיר הינם חלק המעביד עד 7.5%, חלק העובד לפחות 1/3 מחלק המעביד.
שיעורי ההפקדה במעמד עצמאי הינם עד 7% מסכום התקרה להפקדה מתוכה 2.5% מההכנסה או סכום התקרה להפקדה (לפי הנמוך) אינם מוכרים כהוצאה ויתרת ה4.5% מההכנסה או התקרה (לפי הנמוך) הינם מותרים בניכוי מס.

 

חשוב לזכור:
>  הרווחים פטורים ממס.
>  אין חובה למשוך את הכספים בתום התקופה.
>  כול האמור לעיל בגדר הסבר כללי בלבד, התנאים והכיסויים כפופים למפורט בתקנון הקרן ותקנון מס הכנסה.