Jogging

קרן פנסיה

האם חשבת פעם על היום שאחרי פרישתך מהעבודה? או ליום שבו לא יעמוד כוחך ולא תוכל לעבוד יותר?

אם ברצונך לשמור גם בגיל הפרישה על אותה רמת החיים שהיית מורגל אליה, כדאי לך להפריש כבר מגיל צעיר כספים לקרן פנסיה.

החל מראשית שנת 2008, הפנסיה הפכה לחובה. החל משנה זאת על כל מעסיק לדאוג לפנסיה לכל העובדים תחתיו בעזרת מינימום הפרשות סדירות לקרן פנסיה הנקראת פנסיית חובה. 

קרנות הפנסיה נועדו להבטיח לך או לשאיריך הכנסה חודשית לכל החיים במקרה של פרישה, נכות או במקרה, חס וחלילה, של מוות.

קצבת זקנה

בקרנות החדשות, קרן הפנסיה מבטיחה לעמית/ה בהגיעם לגיל פרישה (או על פי התקנון) קצבת זקנה לכל ימי חייהם.
הקצבה מחושבת על פי סכום החיסכון שנצבר בקרן חלקי מקדם הקצבה הנקבע על פי תקנון הקרן. החיסכון הנצבר כולל את הכספים שהופקדו לחשבון העמית בניכוי הוצאות ודמי ניהול בצירוף רווחים.

קצבת שארים

קרן הפנסיה מבטיחה קצבת שארים לשאריו של העמית. במקרה פטירתו קצבת השארים תשולם בהתאם למסלול שבחר העמית, גיל ההצטרפות ובהתאם לתקנון הקרן.

קצבת נכות

קרן הפנסיה מבטיחה קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה.
קצבת הנכות משולמת על פי המסלול שבחר העמית ועל פי תקנון הקרן.

ההבדלים בין קרן פנסיה מקיפה לכללית

ישנם שני סוגי קרנות פנסיה בשוק, כללית ומקיפה. כל קרן פנסיה מתאימה לאוכלוסייה שונה מתחינת ההכנסה ומכילה כיסויים שונים, על מנת לעזור לכם לבחור איזו קרן מתאימה עבורכם ביותר וכדי להקל על התלבטותכם קיבצנו עבורכם מספר פרמטרים לצורך השוואה בין קרנות הפנסיה השונות.

קרן פנסיה מקיפה – (קרן פנסיה חדשה) הינה קרן הפנסיה המשלבת את מרכיב החיסכון הפנסיוני הבא לידי ביטוחי כגמלת זקנה המשולמת לעמית בהגיעו לגיל פרישה, ואת הרכיב הביטוחי הכולל כיסוי המעניק קצבה חודשית במקרה של נכות/ אובדן כושר עבודה או פטירת העמית.

קרן פנסיה כללית – (פנסיית יסוד) הינה קרן פנסיה הכוללת את מרכיב החיסכון הפנסיוני וכן את קצבת שארי הפנסיונר, אל לא כוללת את המרכיבים הביטוחיים למקרה של נכות/ אובדן כושר עבודה הנמצאים בקרן המקיפה. קרן פנסיה זו מנוהלת ע”י החברה ודמי הניהול עומדים על כ-2% בשנה מהכספים שנצברו בחשבון העמית.
בקרן פנסיה מסוג זה הכסף מושקע בשוק החופשי ותוך סיכון גבוה יותר, אך גם סיכוי גבוה יותר לרווח. קרן פנסיה זו מומלצת בעיקר לבעלי הכנסה גבוה במיוחד אזר הגיעו לתקרת ההכנסה האפשרית בקרן פנסיה מקיפה: שכר בגובה פעמיים השכר הממוצע במשק.